Ystadegau Allweddol

6

Chanolfan Gyswllt

140

o Asiantau

1M

Poblogaeth o

4

Ardal Gyngor

Cefndir

Cyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro oedd y cwsmeriaid cyntaf i ymuno â Cysylltu Cymru, gan eu galluogi i rannu technoleg a gwasanaethau trwy fframwaith sector cyhoeddus. Oherwydd pandemig y coronafeirws a chanllawiau’r llywodraeth i gadw pellter cymdeithasol o 2m, mae gweithio o bell wedi dod yn angenrheidiol.  Hefyd roedd angen llinell gymorth argyfwng newydd er mwyn rhoi cyngor i ddinasyddion agored i niwed.

Mae ail gyngor mwyaf Cymru, Rhondda Cynon Taf, wedi manteisio ar y llwyfan er mwyn galluogi derbynwyr galwadau i weithio gartref.

Datrysiad

Mae Cysylltu Cymru yn ddatrysiad cwmwl cymunedol sy’n galluogi rhannu adnoddau prin a sgiliau. Mae hyblygrwydd y llwyfan a’r fframwaith caffael yn addasu’n gyson er mwyn bodloni gofynion newydd sector cyhoeddus Cymru a’r technolegau diweddaraf, gan gynnwys Microsoft Teams. Mae’n galluogi cynghorau i greu canolfannau cyswllt rhithwir a cynyddu’r cyfle i weithio o bell. Mae FourNet wedi sicrhau pontio didrafferth ac effeithlon o weithio mewn swyddfa i weithio o bell ar gyfer cymaint o aelodau o staff â phosibl.  Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi galluogi 40 o ddebynwyr galwadau a 5 aelod o staff goruchwylio i weithio gartref yn ôl yr angen.  Mae’n golygu y gall y Cyngor gefnogi trigolion trwy roi help a chymorth – tra’n diogelu staff hefyd. Mae wedi galluogi sefydlu llinell gymorth newydd er mwyn cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yn y gymuned. Mae hefyd wedi’r rhoi hyblygrwydd i staff iddynt ymdopi â’u hamgylchiadau personol eu hunain – er enghraifft gofal plant, gofalu am berthnasau oedrannus a lleihau’r risg i aelodau agored i niwed ar yr aelwyd Mae Cysylltu Cymru wedi sicrhau y gall staff, gan gynnwys y rheiny yn Rhondda Cynon Taf, barhau i fod yn gynhyrchiol heb gael eu rhoi ar ffyrlo.  Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro hefyd wedi sefydlu tîm newydd i drefnu profion COVID-19 ar gyfer gweithwyr allweddol a chleifion y disgwyliwyd iddynt gael llawdriniaeth a staff cartrefi gofal.

Effaith

Er i ni ragweld y byddai gweithio o bell yn flaenoriaeth i Cysylltu Cymru, ni ddisgwylion ni y byddai’r rhan fwyaf o’n cyflogeion yn gweithio gartref o fewn ychydig ddiwrnodau ac am gyfnod mor hir. Mae pandemig y coronfeirws wedi profi cysyniad Cysylltu Cymru a gyda chymorth FourNet, cafwyd y pontio mwyaf didrafferth posibl a chadw pellter cymdeithasol, i weithio.

Rob Thomas
Rheolwr Gyfarwyddwr, Cyngor Bro Morgannwg

Cysyniad Cysylltu Cymru yw datrysiad cwmwl rhithwir perffaith sy’n galluogi pobl i weithio o le bynnag yr hoffent heb effeithio’n niweidiol ar wasanaethau. Rydym wedi manteisio i’r eithaf ar y cyfle i weithio o bell er mwyn galluogi staff i barhau i wneud eu gwaith yn ystod cyfnodau anodd, ac mae’r dechnoleg wedi’u galluogi i adael iddynt deimlo eu bod yn gweithio o’u swyddfa.

Andy Patrick
Cyfarwyddwr Cyfrif, FourNet